Capel Bethel Chapel

Eglwys Bresbyteraidd Cymru

Cynhelir un gwasanaeth bob bore Sul am 10 o’r gloch. Unwaith y mis cynhelir gwasanaeth cymun gan ein gweinidog, y Parch Brian Huw Jones.
Mae”r capel yn weithgar iawn dros Cymorth Cristnogol. Trefnir amryw weithgareddau i godi arian at hyn.
Cynhelir cyngerdd llwyddiannus iawn pob Pasg gyda artistiaid talentog yn dod i gymryd rhan.
Mae cydweithrediad dda rhwng y Capel a’r Eglwys yn ystod y flwyddyn.

Presbyterian Church of Wales

A service is held every Sunday morning at 10 am. Once a month a communion service is held by our minister, Rev Brian Huw Jones.
The chapel is very supportive of Christian Aid. Various events are held to raise money for this cause annually.
A successful concert is held every Easter with talented artistes taking part.
There is a good relationship and cooperation between the chapel and church throughout the year.


Swyddogion / Officials Gweinidog / Minister
Parch / Rev
Brian Huw Jones, B.Ed.B.Th Ffon / Phone 01745 853469

(Blaenoriaid / Elders – Eglwys Bresbyteraidd Cymru)

Huw Ll. Jones 01352 720886
Mrs. Gwenllian Jones 01352 720886
Mrs. Meirwen Davies 01352 720331

(Rhoddwyd y gwybodaeth, a chyfieithwyd gan Mrs. Gwenllian Jones & Mrs. Meirwen Davies / Information and Welsh translation kindly provided by Mrs. Gwenllin Jones & Mrs. Meirwen Davies)